Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych „HEFAJSTOS” powstał w dniu 8.05.2012 r., w wyniku podpisania umowy partnerskiej pomiędzy 16 podmiotami, wśród których wyróżnić można: 

  • 4 małe/średnie przedsiębiorstwa,
  • 6 dużych przedsiębiorstw,
  • 4 jednostki naukowe,
  • 1 stowarzyszenie branżowe,
  • 1 instytucję otoczenia biznesu.

Koordynatorem Klastra jest Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu, posiadający ponad 60-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych w zakresie technologii kuźniczych. W skład Klastra wchodzi, działające od 1997 roku, stowarzyszenie Związek Kuźni Polskich, zrzeszające 29 członków, w tym najbardziej znaczące kuźnie w Polsce. Związek Kuźni Polskich należy do europejskiej organizacji EUROFORGE, zrzeszającej krajowe branżowe stowarzyszenia kuźnicze, co umożliwia szeroką współpracę oraz wzmacnia międzynarodową konkurencyjność polskich kuźni.

Zdefiniowane cele główne funkcjonowania Klastra obejmują:

  • dostosowanie oferty technologicznej polskiego przemysłu kuźniczego do potrzeb zgłaszanych przez nowoczesne gałęzie gospodarki,
  • zwiększenie stopnia integracji jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw zajmujących się innowacyjnymi technologiami kuźniczymi,
  • wspieranie ekspansji polskich przedsiębiorstw działających w branży kuźniczej,
  • kształcenie specjalistów w najnowszych technologiach oraz promocję i rozwój branży kuźniczej w kraju i otoczeniu międzynarodowym.