W dniu 06.06.2017 r na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, po zakończeniu po zakończeniu Seminarium Obróbki Plastycznej pt. „Innowacje w zastosowaniach przemysłowych”, odbyło się Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia POLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII KUŹNICZYCH HEFAJSTOS. Zgromadzenie towarzyszyło odbywającym się w tym czasie targom  ITM Polska – Innowacje, Technologie, Maszyny.

Spotkanie obejmowało następujące punkty:

1.Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji wnioskowej.

2.Przedstawienie sprawozdania Zarząduz działalności Stowarzyszenia Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych Hefajstos za rok 2017.

3.Przedstawienie sprawozdania finansowe Stowarzyszenia Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych Hefajstos za rok 2017.

4.Przedstawienie sprawozdani Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych Hefajstos za rok 2017.

5.Podjęcie uchwał w określonych sprawach: przyjęcia sprawozdania merytorycznego, przyjęcia sprawozdania finansowego, przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, udzielenia absolutorium Zarządowi, udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej).

6.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek na rok 2018 dla członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.

W trakcie dyskusji omówiono sprawy związane ze złożonym Studium Wykonalności Programu Sektorowego. Podjęto decyzje co do dalszego działania w tym zakresie oraz określono kierunki dalszej współpracy w obrębie zakładanego działania w programie. Podjęto rozmowy i ustalenia co do dalszego kierunku działania Stowarzyszenia, możliwości rozwoju i podejmowania określonych działań.

Z przykrością pragnę poinformować, iż dnia 2 lutego 2018 r w wieku 92 lat zmarł wieloletni pracownik Instytutu, znany naukowiec prof. dr inż. Tadeusz Rut. Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się 9 lutego 2018 roku o godzinie 13.00 w Kościele pw. Maryi przy ulicy Santockiej 15 w Poznaniu. Ostatnie pożegnanie odbędzie się zaraz po uroczystości na cmentarzu w Smochowicach przy ulicy Braniewskiej.

Dnia 24 czerwca 2016 r. na terenie Instytutu Obróbki Plastycznej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych Hefajstos.

Najważniejszymi punktami Walnego Zgromadzenia były:

-       sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2016,

-       sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2016,

-       sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2016,

-       wybory uzupełniające członka Zarządu Stowarzyszenia , w związku z planowaną rezygnacją Prezesa Zarządu pani Hanny Wiśniewskiej-Weinert,

-       sprawy bieżące Stowarzyszenia.

 

Zdjęcia:

Dnia 23.09.2016 r. w Pałacu Mierzęcin k. Dobiegniewa miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych HEFAJSTOS. Zgromadzenie odbyło się po zakończeniu zorganizowanej przez Instytut Obróbki Plastycznej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KONTECH pt. ADVANCED FORMING TECHNOLOGIES AND NANOSTRUCTURED MATERIALS, w której wzięła udział część członków Stowarzyszania. Zwołanie Walnego Zgromadzenia miało na celu wniesienie zmian w Statucie Stowarzyszenia, usprawniających jego pracę. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbyła się także prezentacja pt. „System informatyczny zarządzający procesami wytwarzania wyrobów”, która wzbudziła duże zainteresowanie uczestników zgromadzenia. Następnie podjęto dyskusję na temat kierunków dalszej działalności Stowarzyszenia, natomiast ostatnim punktem Walnego Zgromadzenia była dyskusja dotycząca spraw bieżących oraz wolne wnioski.

Dnia 8 czerwca 2016 r. na terenie Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych Hefajstos. Zgromadzenie miało miejsce podczas targów ITM Polska – Innowacje, Technologie, Maszyny 2016.

Najważniejszymi punktami Walnego Zgromadzenia były:

-     sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2015,

-     sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2015,

-     sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2015,

-     wybory Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej na lata 2016–2019,

-     sprawy bieżące.

Spotkanie objęło także rozmowy dotyczące bieżących działań Stowarzyszenia, kierunków promocji, współpracy i pozyskiwania nowych członków. Dyskutowano na temat podjęcia działań dotyczących składania wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz poszukiwania nowych źródeł finansowania prac badawczych.
 

Kolejnym punktem spotkania było podjęcie dyskusji na temat ponownego złożenia Studium Wykonalności Programu Sektorowego oraz podniesienia szans udziału Stowarzyszenia w Programie.